Regulamin świadczenia usług serwisowych przez serwis iNaprawy

Kielce 01.01.2022 r.

Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a iNaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul. Wesoła 24, NIP 9591950145, REGON 260649420, (zwaną w dalszej części 'iNaprawy’) w zakresie świadczonych przez iNaprawy usług serwisowych sprzętu komputerowego firmy Apple obejmującego oryginalne części lub ich zamienniki (dalej: sprzęt Apple) oddanego do naprawy przez Klienta.
 2. Usługi serwisowe świadczone są przez iNaprawy odpłatnie po upływie okresu gwarancji (Naprawa pogwarancyjna).
 3. Usługi serwisowe świadczone są wyłącznie na podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji przez niego postanowień niniejszego regulaminu (poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia) oraz dostarczeniu sprzętu Apple będącego przedmiotem naprawy do iNaprawy.
  Usługa serwisowa obejmuje wstępną diagnozę i usługi naprawcze.
 4. Zlecenie może być złożone przez Klienta bezpośrednio w punkcie handlowym iNaprawy bądź też za pośrednictwem strony internetowej www.inaprawy.pl. Z chwilą przyjęcia zlecenia iNaprawy zobowiązuje się wyłącznie do dokonania wstępnej diagnozy sprzętu Apple. Zobowiązanie iNaprawy do naprawy sprzętu Apple powstaje po przeprowadzeniu przez iNaprawy wstępnej diagnozy, a także i wyceny.
 5. iNaprawy przystępuje do wykonania usługi naprawczej sprzętu Apple po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy i wyrażenia przez Klienta zgody na dokonanie naprawy w określonym zakresie oraz po akceptacji przez Klienta ceny usługi naprawczej.
 6. Klient podczas składania zlecenia naprawy lub podczas akceptacji kosztorysu informuje o wybranej przez siebie formie naprawy. iNaprawy oferuje dwie formy naprawy:
  1. „naprawa autoryzowana przez producenta”- jest to naprawa wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta oraz przy użyciu części i technologi naprawy dostarczonej przez niego.
  2. „Naprawa nieautoryzowana” jest to naprawa przy użyciu części zamiennych, z demontażu lub regenerowanych. Może być wykonana w inny sposób niż zaleca producent. Wygląd i funkcjonalność urządzenia może odbiegać od pierwotnego. Kolor, kształt lub sposób działania wymienionych części może się różnić od tych oryginalnie zamontowanych w urządzeniu. iNaprawy po naprawie nieautoryzowanej nie gwarantuje wodoszczelności czy pyłoszczelności w żadnej klasie.
 7. Złożenie zlecenia wymaga udostępnienie iNaprawy danych osobowych Klienta podanych w formularzu zlecenia, w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu. Złożenie zlecenia oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz 883 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, związanych z działalnością i Naprawy.
 8. Kontakt z Klientem oraz wszelkie informacje, w tym o przyjęciu zlecenia, wynikach wstępnej diagnozy, zakończeniu naprawy, przekazywane będą przez iNaprawy na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zlecenia, bądź na wskazany numer telefonu. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy zgłoszeniu zlecenia, Klient zobowiązany jest do poinformowania iNaprawy o tym na piśmie wskazując nowe dane.
 9. W celu złożenia zlecenia bezpośrednio w punkcie handlowym iNaprawy, Klient po zapoznaniu się i pisemnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu, po wypełnieniu formularza zlecenia oraz wydaniu pracownikowi punktu handlowego iNaprawy sprzętu Apple oddawanego do naprawy, otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu Apple do naprawy. Wydanie sprzętu Apple nastąpi na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego przyjęcie do naprawy przez iNaprawy. W przypadku braku takiego dokumentu, sprzęt Apple zostanie wydany wyłącznie osobie wskazanej w formularzu za okazanie dowodu osobistego lubi innego dokumentu ze zdjęciem. Wydanie sprzętu nastąpi po uiszczeniu ceny wykonanej usługi
 10. W celu złożenia zlecenia za pośrednictwem strony internetowej www.iNaprawy.pl, Klient zobowiązany jest wypełnić dostępny na tej stronie formularz zlecenia i zaakceptować niniejszy regulamin, a następnie przesłać sprzęt Apple podlegający naprawie przesyłką kurierską do iNaprawy zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10. iNaprawy zalecają Klientom kontakt telefoniczny z serwisem celem weryfikacji wstępnej czy mający być oddany do serwisu sprzęt podlega usłudze serwisowej iNaprawy.
 11. Przesyłanie sprzętu Apple pomiędzy stronami następuje wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. Sprzęt Apple przesyłany jest na koszt i wyłączną odpowiedzialność Klienta, który zobowiązany jest do opakowania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. iNaprawy zalecają swoim Klientom przekazywanie sprzętu Apple i jego odbiór bezpośrednio w punkcie handlowym iNaprawy.
 12. Po wykonanej usłudze sprzęt Apple, który został dostarczony do serwisu przesyłką kurierską, iNaprawy wysyłają Klientowi ubezpieczoną przesyłką DPD, na adres wskazany przy składaniu zlecenia (przesyłka zwrotna). Koszt przesyłki zwrotnej doliczany jest do ceny usługi serwisowej.
 13. W przypadku, gdy sprzęt Apple oddany do naprawy po wstępnej diagnozie okaże się sprawny lub Klient po wstępnej diagnozie odstąpi od zlecenia iNaprawy wykonywania usługi naprawczej Klient zobowiązany jest do odebrania sprzętu zgodnie z niniejszy Regulaminem. Nadto Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 123 zł brutto (60 zł brutto w przypadku iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Time Capsule, Air Port) tytułem poniesionych przez iNaprawy kosztów wykonanej diagnozy. Wydanie Klientowi sprzętu Apple nastąpi po zapłacie przez Klienta w/w wynagrodzenia za wstępną diagnozę, pkt 23,24 i 25 stosuje się odpowiednio.
 14. Czas naprawy uzależniony jest od rodzaju usterki oraz dostępności części podlegających wymianie. iNaprawy dołoży wszelkich starań by usługi serwisowe wykonywane były bez zbędnej zwłoki.
 15. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dane dostępne na dysku twardym i innych nośnikach informacji sprzętu Apple przed oddaniem go do naprawy, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w tym poprzez utworzenie kopii zapasowych tych danych. Oddając sprzęt Apple do naprawy Klient akceptuje fakt, iż w toku czynności naprawy dane na nim dostępne mogą ulec zniszczeniu lub utracie. iNaprawy nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie Apple oddanym do naprawy.
 16. Sprzęt po upadkach, zalaniach i innych przypadkach losowych traktowany jest jako sprzęt podwyższonego ryzyka. Firma iNaprawy nie gwarantuje, że sprzęt będzie się dało naprawić ani że w trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki. W wyżej wymienionych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu z objawami innymi niż w trakcie przyjęcia go do serwisu.
 17. Po przyjęciu sprzętu Apple do naprawy, iNaprawy dokonuje wstępnej diagnozy, na podstawie której ustala zakres i przybliżony koszt naprawy, o czym powiadamia Klienta. Naprawa jest wykonywana po uzyskaniu akceptacji Klienta, także w zakresie jej kosztów.
 18. Koszty naprawy obejmują wynagrodzenie iNaprawy za czynności naprawcze zgodnie z cennikiem przyjętym przez iNaprawy oraz cenę nowych części, zgodnie z pkt 19.
 19. Przed przystąpieniem do usługi serwisowej iNaprawy jest upoważniony do zażądania od Klienta zaliczki na poczet przyszłych kosztów naprawy, o których mowa w pkt 17, w kwocie nie wyższej niż równowartość tych kosztów wynikających z wstępnej diagnozy. W takim wypadku usługa serwisowa pogwarancyjna świadczona jest wyłącznie po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w Regulaminie i przekazaniem iNaprawy wymaganej zaliczki.
 20. W przypadku gdy naprawa sprzętu Apple wymaga wymiany jego części, iNaprawy dokonuje wymiany części na koszt Klienta. Klient oświadcza, iż przenosi własność części podlegających wymianie na iNaprawy, które tym samym nie podlegają zwrotowi, w zamian za nabycie części po uzgodnionej cenie.
 21. W przypadku gdy w trakcie wykonywania czynności naprawy okaże się, iż naprawa wymaga dokonania dodatkowych czynności lub wymiany dalszych części, co nie było uwzględnione w zleceniu, iNaprawy poinformuje o tym Klienta na zasadach określonych w pkt 16. Klient, który odstępuje od dalszej naprawy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności naprawy już wykonane przez iNaprawy.
 22. Po zakończeniu naprawy iNaprawy informuje Klienta o jej zakończeniu i ostatecznych kosztach naprawy.
 23. Klient zobowiązany jest do zapłaty ostatecznych kosztów naprawy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zakończeniu naprawy.
 24. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu Apple w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakończeniu naprawy i w tym terminie do dokonania zapłaty wszelkich należności w stosunku do iNaprawy wynikających z umowy, w tym niniejszego regulaminu. Warunkiem wydania Klientowi sprzętu jest dokonanie pisemnego potwierdzenia odbioru przez Klienta oraz uregulowania wszelkich należności w stosunku do iNaprawy wynikających z umowy, w tym niniejszego regulaminu. iNaprawy jest uprawniony wstrzymać się z wydaniem sprzętu Apple do tego czasu, pkt 24 i 25 stosuje się odpowiednio.
 25. Po upływie powyższego terminu, bądź też w przypadku zwrotu wysłanej do Klienta przesyłki kurierskiej ze sprzętem Apple, iNaprawy ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania sprzętu w kwocie 3 zł brutto za każdy dzień przechowywania sprzętu.
 26. Nieodebranie przez Klienta sprzęt Apple w terminie 90 dni po zawiadomieniu go o zakończeniu naprawy jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia woli o wyzbyciu się sprzętu Apple oraz uznaniem go za porzucony w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego: Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci”. Własność porzuconego sprzętu Apple nabywa iNaprawy przez jego objęcie w samoistne posiadanie.
 27. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu Apple przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru przez Klienta oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu Apple.
 28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 29. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, z zastrzeżeniem pkt 29. Powyższe nie dotyczy świadczeń związanych z usługą naprawy, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 30. Składając zlecenie, Klient wyraża zgodę na przystąpienie do czynności wstępnej diagnozy oraz czynności naprawy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 28 i w tym zakresie nie przysługuje mu prawo odstąpienia wskazane w pkt 28.
 31. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w zakresie niezgodności usługi serwisowej z umową. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu niezgodności, przesyłając pisemne oświadczenie w tym zakresie na adres iNaprawy.
 32. W zakresie w jakim usługa serwisowa obejmuje wymianę części i elementów sprzętu Apple na nowe, Klient uzyskuje 3 miesięczną gwarancję na nowe, zamienne i oryginalne części. Czas udzielonej gwarancji, nie może zostać w żaden sposób przedłużony.
 33. W razie jakichkolwiek sporów wynikający z powyższego regulaminu, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla miejsca
Strona główna » Regulamin